Lapin Ampujat ry:n säännöt.

1 §
Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen
kaupungissa ja sen ympäristössä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä
toimeenpanemalla urheiluampumakilpailuja ja luokkakokeiden suoritustilaisuuksia, antaa
ohjausta urheiluammunnassa, ylläpitää asetusten mukaista ampumarataa sekä kehittää
muitakin urheiluampumataidon edistämismahdollisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varjoja järjestämällä maksullisia juhlia,
harjoittamalla ravintolatoimintaa, toimeenpanemalla arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan
asianomaisen luvan, milloin sellainen vaaditaan. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja.

4 §
Yhdistys liittyy jäsenenä Suomen Ampujainliitto ry:een noudattaen toiminnassaan omien
sääntöjensä ohella liitolle vahvistettuja sääntöjä sekä liittokokousten päätöksiä. Suomen
Ampujainliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä SAL.

5 §
Yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus
jäseneksi yksimielisesti hyväksyy.
Vuosijäsen suorittaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen
vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous määrää myös liittymismaksun suuruuden.
Ainaisjäsenen tulee suorittaa jäsenmaksuna vähintään 20-kertainen vuosimaksu ja on
hän sen jälkeen vapautettu kaikista vuosimaksuista.
Kunniajäsenekseen voi yhdistys vuosikokouksessaan kutsua henkilön, joka erittäin
tehokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusten toteuttamista, jos vähintään 4/5 saapuvilla
olevista kutsua puoltaa. Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.
Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä koska tahansa ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuvan yhdistyksen toimintavuoden
päättyessä. Yhdistyksen hallituksen suostumuksella eroaminen voi kuitenkin tapahtua
aikaisemminkin.
Hallitus voi jäsenen yhdistyksestä erottaa, jos havaitaan, että hän vastoin parempaa
tietoaan ja varoituksista huolimatta on vilpillisesti itselleen tai toiselle kilpailussa etua
hankkinut, jatkuvasti laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen tai jos hän muulla tavoin
yhdistyksen toimintaa vahingoittaa.
Jos jäsen katsoo tulleensa aiheettomasti yhdistyksestä erotetuksi, on hänellä oikeus
vedota kirjallisesti kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen
kokoukseen, joka lopullisesti ratkaisee asian.
Jäsenellä, joka on yhdistyksestä eronnut tai erotettu, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen
omaisuuteen.

6 §
Yhdistyksen velvollisuuksiin kuuluu erittäinkin:
1) Omalla alueellaan tarmokkaasti toimia SAL:n tarkoitusperien edistämiseksi,
2) noudattaa itselleen ja SAL:lle vahvistettuja sääntöjä, toimintaohjeita sekä antaa
SAL:lle sen haluamia tietoja,
3) lähettää SAL:lle sen antamien ohjeiden mukaan laadittu kertomus toiminnastaan
kuluneena vuotena,
4) tilittää SAL:lle tulevat jäsenmaksut ja
5) lähettää SAL:lle kilpailuohjelmansa, milloin se julkaistaan, sekä tiedot
toimeenpanemissaan huomattavimmissa kilpailuissa saavutetuista tuloksista ja
osanottajain määrästä.
Yleisten kansallisten ja kaikkien kansainvälisten kilpailujen järjestämisluvista ja niistä
johtuvista erikoismääräyksistä päättää SAL:n liittohallituksen työvaliokunta kussakin
tapauksessa erikseen.

7 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen vuosikokouksen kerrallaan valitsema hallitus,
johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtajana
sekä 6 varsinaista ja 2 varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä ottaa
yhdistyksen jäsenistä sihteerin ja muita tarpeelliseksi katsomiaan virkailijoita.
Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa yhdistykselle kertynyt omaisuus ja vastata sen hoidosta,
2) kantaa yhdistykselle tulevat maksut ja pitää jäsenluetteloa,
3) kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta kaikissa virastoissa ja oikeusistuimissa sekä
edustaa yhdistystä niissä tapauksissa, joita varten yhdistys ei muuta edustajaa ole
valinnut,
4) määrätä yhdistyksen virkailijoiksi valittujen jäsenten tehtävät ja heille mahdollisesti
suoritettava palkkio,
5) tarvittaessa toimia ratkaisijana yhdistysten jäsenten välisissä kilpailuissa,
6) kaikin käytettävistä olevin keinoin koettaa toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta,
7) suorittaa kaikki näiden sääntöjen muissakin pykälissä hallitukselle määrätyt tehtävät
ja ne yhdistyksen tehtävät, joille muuta suorittajaa ei ole asetettu,
8) kutsua yhdistys koolle.
Hallitus on päätösvaltainen, jos sen kaikki jäsenet ovat ajoissa saaneet kokouksesta
tiedon sekä vähintään 3 jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja niihin luettuna, on
saapuvilla.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tahi jommankumman
estyneenä ollessa hänen tilallaan varapuheenjohtaja.

8 §
Ylin määräämisvalta yhdistyksen asioissa on sen päätösvaltaisilla kokouksilla, joista
varsinainen eli vuosikokous pidetään vuosittain tammikuun kuluessa ja ylimääräisiä
kokouksia silloin kuin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tahi milloin 1/10 yhdistyksen jäsenistä
sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Vuosikokouksessa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan tekijä,
2) todetaan kokouksen laillisuus,
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa,
4) esitetään hallituksen antama toimintakertomus ja tilikertomus kuluneelta
toimintavuodelta ja tilintarkastajain lausunto,
5) käsitellään niiden aiheuttamat asiat ja päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä,
6) tarkastetaan ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkavaa
toimintakautta varten,
7) valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, sekä hallituksen jäsenet alkavaa toimikautta
varten,
8) valitaan tilintarkastajat alkavan toimintavuoden tilejä tarkastamaan ja heille
varamiehet,
9) määrätään vuosijäsenten jäsenmaksujen suuruus alkavaksi toimintavuodeksi sekä
määrätään liittymismaksun suuruus,
10) käsitellään muita hallituksen tai jonkun jäsenen esittämiä asioita, jotka
kokouskutsussa ovat mainitut.
Yhdistyksen jäsenen on vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluamansa asia
ilmoitettava hallitukselle 14 päivää ennen vuosikokousta.
Ylimääräisissä kokouksissa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan tekijä,
2) todetaan kokouksen laillisuus,
3) käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu,
4) valitaan pöytäkirjan tarkistajat.

9 §
Yhdistyksen kutsuu kokoukseen hallitus vähintään 7 päivää ennen kokousta
ilmoittamalla siitä paikkakunnan sanomalehdessä sekä kokoushuoneen seinälle julkipannulla
ilmoituksella. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Muut
tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

10 §
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin saapuvilla olevalla jäsenellä yksi ääni. Asiat, joista
ei ole toisin määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan, ratkaisee vaaleissa arpa, muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, jota kokouksen
puheenjohtaja kannattaa.
Äänestykset tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan suljettua äänestystä vaadi.
Kokousten pöytäkirjat allekirjoittaa vakuudeksi kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjan tekijä, sekä tarkastavat ja oikeaksi todistavat pöytäkirjan tarkastajat.

11 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ovat asianmukaisilla todisteilla
varustettuina ja päätettyinä viimeistään 5 päivää ennen vuosikokousta esitettävä tilintarkastajille,
joiden on ne lausuntonsa kera palautettava hallitukselle viimeistään
vuosikokouksen edellisenä päivänä.

12 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen päätösvaltaisessa
kokouksessa, jos vähintään 2/3 saapuvilla olevista muutoksen tekoa puoltaa. Muutokset
tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun SAL:n liittohallitus on ne vahvistanut ja ne on
yhdistysrekisteriin merkitty.

13 §
Kysymys yhdistyksen purkamisesta on ratkaistava kahdessa eri kokouksessa, joista
toisen tulee olla varsinainen eli vuosikokous, ja tulee purkamispäätöksen, tullakseen
täytäntöönpannuksi, kummassakin kokouksessa saada vähintään 3/4 läsnäolevien jäsenten
äänistä.
Jos yhdistys jäsenten tekemän päätöksen perusteella puretaan, päättää yhdistyksen
viimeinen kokous tavallisessa järjestyksessä, miten yhdistyksen varat käytetään jonkun
sellaisen silloin toimivan rekisteröidyn tai muun oikeuskelpoisen yhteisön hyväksi, jonka
toiminta vastaa näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä.
Samoihin tarkoituksiin käytetään varat, jos yhdistys lain mukaan lakkautetaan.

14 §
Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan
voimassa olevaa yhdistyslakia.
.

Työ- tai muut porukat

AMMUNTAA KOKEILEMAAN

Haluatko tuoda ryhmäsi kokeilemaan ammuntaa?Annamme mahdollisuuden tulla ohjatusti kokeilemaan ammuntaa ilma- tai ruutiaseilla. Ota yhteyttä ja sovi aika!